Menu

Parquet de fusta

Parquet entarimat: fusta noble que s’utilitza com a recobriment lleuger. Es fabrica en gruixos de 19/22 mm i llargades variables. S’instal·la encadellat i clavat flotant sobre llates de fusta de pi tractades amb antifongs i distribuïdes cada 25/30 cm, protegides de la humitat ascendent amb tela asfàltica. Rebaixat, polit i vernissat amb 3 mans de vernís al aigua o poliuretà que li proporcionen protecció i relleu.

Parquet mosaic: post de fustes nobles de mides 30/25 x 12/10 x 1 cm i/o 60/50 x 7/6 x 1,4 cm, encolats directament sobre solat adequat existent i lliure de humitats ascendents.
Rebaixat, polit i envernissat amb 3 mans de vernissos a l’aigua o poliuretans

Parquet flotant: de fusta noble, es tracta de multicapes de fusta amb base inferior estabilitzadora de dos a més capes de fusta amb tractament hidròfug que poden ser de pi, Avet o bambú. La cara superior pot estar acabada amb fusta noble envernissada durant el procés de fabricació.

Parquet industrial i/o dames: aprofitament de fustes nobles de mides reduïdes procedents de fabricacions dels parquets anteriors.
Parquet Industrial tracta de tires de mides 2500x10x20 mm que s’instal·len encolades, tant longitudinalment com en forma de Dames.
Parquet Dames. Es forma amb unitat de 1200x1200x9 mm i es presenta en format de 480x480x9 mm instal·lats encolats.
Rebaixat, polit i envernissat amb 3 mans de vernissos a l’aigua o poliuretans.