Menu

Paviments Elevats

Paviment elevats regulables:

Es tracta de paviments formats per panells, generalment amb nucli de fusta aglomerada de 38,5 mm de gruix , d’alta densitat , mínim 650 kg/m3, sostingudes per pedestals d’acer zincat, regulables en alçada.

La cara trepitjable, en centres de processament de dades, està constituïda per laminat d’alta pressió, antiestàtic. Per a ús d’oficines, durant el procés de fabricació es pot aplicar pràcticament qualsevol revestiment, sigui lleuger com el linòleum, vinílic, cautxú o paviment tèxtil, o dur, com l’acer, marbre o gres.

La cara inferior consisteix en una protecció d’alumini o d’acer que confereix propietats resistents al foc o d’augment de càrregues estàtiques.

El cantell lateral sempre es protegeix amb 8/10 mm de vinílic, com a protecció anti cops.
Els pedestals d’acer són regulables en alçada de 30 mm a 1.500 mm.
Travessers d’acer són necessaris per augmentar la capacitat de càrrega i/o afegit, estabilitat lateral necessària a partir de 400 mm d’alçada.

Com a retardant de foc, s’utilitzen nuclis de mineral de sulfat càlcic substituint al nucli de fusta aglomerada.

El paviment elevat disposa de reixes per a ventilar la càmera oculta, instal·lar sortides de senyal elèctric, graons o rampes d’accés.

El terra elevat es regeix per la Normativa Europea ES 12825 i la regulació del Codi Tècnic d’Edificació C.T.E. DB SUA.

Paviments elevats no regulables:

En ocasions és necessari instal·lar paviments elevats de baix perfil, que et permet de la mateixa manera els passos d’instal·lacions necessaris per a oficines, per aquests casos fem servir el sistema Intercell de la casa Interface.

El sistema Intercell de la casa Interface compost de panells metàl·lics sense revestiment de 50×50 cms, cargolades a pedestals amb alçades fixes que poden ser de 40, 60, 90 o 110 mm.

El sistema disposa dels accessoris necessaris per la seva instal·lació i per l’accés a les instal·lacions que romanen sota els panells Intercell, com poden ser caixes de connexions, rampes, entre d’altres.
Segons la CTE ha de complir el requeriment de reacció al foc Efl, per això i prèviament a la comanda el material ha d’acreditar la reacció al foc mitjançant els corresponents certificats del fabricant.